po dogovoru

Pon. - Pet.

Cerkno

Ličarjeva ulica 7

+386 5 37 75 791

po dogovoru

Pon. - Pet.

Cerkno

Ličarjeva ulica 7

+386 5 37 75 791

LOGO_CERTA

O nas

Glavna dejavnost družbe CERTA d.d. je dejavnost holdingov oziroma ustanavljanje, upravljanje in financiranje povezanih družb. Strateške naložbe so vključene v tri področja, in sicer turizem, proizvodnjo medicinskih pripomočkov in proizvodnjo komponent za elektrotermične aparate. Portfeljske naložbe pa predstavljajo naložbe v vrednostne papirje. Podjetje se ukvarja tudi z računovodskimi in knjigovodskimi storitvami ter poslovnim svetovanjem.

Pogosta vprašanja

Kako oddam napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve VP?

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev se odda na obrazcu MF-DURS obr. DOHKAP št. 4, najkasneje do 28.02.2018.

Obrazec je skupaj z navodili priložen v nadaljevanju.

Napoved_za_odmero_dohodnine_od_dobicka_od_odsvojitve_vrednostnih_papirjev_in_drugih_delezev_ter_investicijskih_kuponov

Ukinjanje registrskih računov - objava KDD - 01.02.2017

Zaradi procesa evropske integracije in uveljavitve enotnih standardov glede izvajanja korporacijskih dejanj na vrednostnih papirjih se v Republiki Sloveniji ukinjajo registrski računi pri KDD.

      POTEKEL JE ZAKONSKI ROK ZA PRENOS VREDNOSTNIH PAPIRJEV Z

                            REGISTRSKIH RAČUNOV, KI SE UKINJAJO

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) je imetnikom določil razmeroma dolg rok, da svoje vrednostne papirje prenesejo na račune pri članih KDD (finančnih posrednikih). Pravnim osebam je rok potekel 30.09.2016, fizičnim pa 01.01.2017. S potekom navedenega roka je KDD registrske račune ukinila.

Razlog ukinitve registrskih računov je proces evropske integracije in uveljavljanje enotnih standardov glede izvajanja korporacijskih dejanj.

KDD je zavezana, da svoj poravnalni sistem v začetku leta 2017 vključi v enotno evropsko poravnalno platformo, ki se imenuje T2S in ki je v lasti Evrosistema (Evropska centralna banka in centralne banke držav članic z evrom). Prilagajanje na T2S med drugim zahteva vpeljavo enotnih standardov za izplačila iz vrednostnih papirjev in druga korporacijska dejanja na vrednostnih papirjih (CASG/CAJWG). Ti standardi predvidevajo, da denarni in informacijski tok od izdajatelja do končnega upravičenca iz vrednostnega papirja in obratno teče prek centralnega depozitarja (KDD) in njegovih članov. To pa omogočajo pogodbene vezi med izdajateljem in KDD, KDD in člani ter med člani KDD in njihovimi strankami. Pri registrskih računih teh pogodbenih vezi, ki so potrebni za izvajanje korporacijskih dejanj po CASG/CAJWG standardih, ni bilo.

Zato je bila za izvajanje navedenih standardov in uspešno integracijo v enotni poravnalni sistem potrebna razgradnja registrskih računov in vzpostavitev ustreznih pogodbenih vezi.

POMEMBNO:

S POTEKOM ROKA ZA UKINITEV REGISTRSKIH RAČUNOV NISO UKINJENI TUDI VREDNOSTNI PAPIRJI. TO POMENI, DA JIH NJIHOVI IMETNIKI ŠE VEDNO LAHKO PRENESEJO NA RAČUNE PRI ČLANIH KDD ALI JIH OPUSTIJO, VSE DOKLER NE BODO PRENESENI NA RAČUN ZA SODNI DEPOZIT.

PRENOS NA RAČUN ZA SODNI DEPOZIT BO OPRAVLJEN NA PODLAGI PRAVNOMOČNEGA SKLEPA SODIŠČA V NEPRAVDNEM POSTOPKU POLOŽITVE. PREDLOGE ZA PRENOS VREDNOSTNIH PAPIRJEV V SODNI DEPOZIT BO KDD PODAJALA POSTOPOMA IN UPOŠTEVAJE ZMOŽNOSTI SODIŠČ.

Več pojasnil najdete v odgovorih na pogosto zastavljena vprašanja na spletni strani: www.kdd.si

Javno obvestilo za imetnike registrskih računov pri KDD - 16.09.2016

Javno obvestilo za imetnike registrskih računov pri KDD - 28.06.2016

Vpliv ukinitve registrskih računov KDD na delničarje družbe CERTA d.d. in CERTA HOLDING d.d.

Družba svoje delničarje opozarja na spremembo Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki lahko vpliva na vaš položaj delničarja. Obvestilo je informativne narave, oblikovano na podlagi javno dosegljivih podatkov o omenjeni tematiki v času objave informacije. Za vse podrobnosti vas prosimo, da se obrnite na KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD) in člane Ljubljanske borze.

1. Ali postopek ukinitve registrskih računov KDD vpliva na delničarje?

Seveda, predvsem če ste prejeli delnice v času privatizacije ali v postopku dedovanja in od njihovega prejema do danes niste z njimi trgovali.

2. Kako lahko preverite, ali imate delnice na registrskem računu KDD ali ne?

Na podlagi izpisa stanja KDD na dan 31.12., ki ga kot fizična oseba lahko kadarkoli v letu, brezplačno, pridobite pri KDD. Zahtevek lahko oddate:

  • preko spletne strani KDD
  • z dopisom po pošti na naslov KDD
  • z dopisom po faxu

Več na: https://www.kdd.si/imetniki/poslovanje_z_vp/izpis_stanja_na_racunu

3. Kaj lahko naredite, če imate delnice na registrskem računu KDD?

Ker se registrski računi ukinjajo (rok za prenos za delničarje fizične osebe se izteče 01.01.2017), morate svoje vrednostne papirje iz registrskega računa KDD prenesti na račune pri bankah oziroma borznoposredniških hišah, ki so člani borze oziroma KDD. Če delničarji do roka ne bodo izvedli prenosa delnic ali jih opustili, bo KDD sprožila postopek sodne položitve delnic na pristojnem sodišču. V primeru, da delničarji sodno položenih vrednostnih papirjev ne bodo prevzeli v roku petih let, bodo le-ti pripadli Republiki Sloveniji.

Dejanja, ki jih morate izvesti do roka za ukinitev registrskih računov, so odvisna od vašega interesa glede vaših vrednostnih papirjev:

  • če želite vrednostne papirje obdržati, vse potrebno uredite pri izbranem članu KDD (»Poravnalni člani, ki imajo hkrati položaj registrskega člana«), pri katerem boste imeli odprt račun, na katerega boste prenesli vrednostne papirje z registrskega računa;
  • če vrednostnih papirjev ne želite več imeti in bi jih radi opustili, morate to sporočiti KDD na obrazcu z overjenim podpisom (več: Opustitev vrednostnih papirjev);
  • če pa z vrednostnimi papirji ne boste storili nič od navedenega, bodo vrednostni papirji sodno položeni in boste morali za njihov prevzem opraviti dejanja v okviru sodnega postopka (kakor to določa Zakon o nepravdnem postopku za prevzem iz sodnega depozita).

 

Več o tem: https://www.kdd.si/o_kdd

Kakšne pomembne novosti nas čakajo v letu 2016 pri KDD?

Zakaj se ukinjajo registrski računi?

Zaradi procesa evropske integracije in uveljavitve enotnih standardov glede izvajanja korporacijskih dejanj na vrednostnih papirjih se v Republiki Sloveniji ukinjajo registrski računi pri KDD.

KDD je zavezana, da svoj poravnalni sistem v začetku leta 2017 vključi v enotno evropsko poravnalno platformo, ki se imenuje T2S in ki je v lasti Evrosistema (Evropska centralna banka in centralne banke držav članic z evrom). Prilagajanje na T2S med drugim zahteva vpeljavo enotnih standardov za izplačila iz vrednostnih papirjev in druga korporacijska dejanja na vrednostnih papirjih (CASG/CAJWG). Ti standardi predvidevajo, da denarni in informacijski tok od izdajatelja do končnega upravičenca iz vrednostnega papirja in obratno teče prek centralnega depozitarja (KDD) in njegovih članov. To pa omogočajo pogodbene vezi med izdajateljem in KDD, KDD in člani ter med člani KDD in njihovimi strankami. Pri registrskih računih teh pogodbenih vezi, ki so potrebni za izvajanje korporacijskih dejanj po CASG/CAJWG standardih, ni.

Zato je za izvajanje navedenih standardov in uspešno integracijo v enotni poravnalni sistem potrebna razgradnja registrskih računov in vzpostavitev ustreznih pogodbenih vezi.

Sprememba Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) imetnikom določa razmeroma dolg rok, da svoje vrednostne papirje prenesejo na račune pri članih KDD (finančnih posrednikih).Pravne osebe imajo tako na voljo rok, ki izteče do 30. septembra 2016, fizične osebe pa rok, ki izteče 1. januarja 2017. Po tem roku bo KDD registrske račune ukinila.

V skladu z ZNVP-1 bo KDD o ukinitvi registrskih računov imetnike obvestila v dveh dnevnih časopisih, ki izhajata na celotnem območju Republike Slovenije. Poleg tega bo vsak imetnik registrskega računa še posebej pisno obveščen, preden bi bil njegov registrski račun ukinjen. Vsa dejanja, ki se izvedejo zaradi ukinitve registrskih računov, bo KDD za imetnike izvedla brezplačno.

Več pojasnil najdete v odgovorih na pogosto zastavljena vprašanja na naslovu:

https://www.kdd.si/imetniki/poslovanje_z_vp/ukinitev_registrskih_ra%C4%8Dunov/pogosta_vprasanja_-_ukinitev_registrskih_ra%C4%8Dunov

Skupina CERTA

Top