Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – Certa Holding d.d. – 26.09.2017

Višje sodišče v Kopru je izdalo sodbo in sklep glede ničnosti sklepov skupščine Certa Holding d.d., ki je bila dne 1. septembra 2016. Pritožbi družbe Certa Holding je Višje sodišče v Kopru delno ugodilo in je razveljavilo sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici v delu, v katerem je bila ugotovljena ničnost Letnega poročila in Konsolidiranega letnega poročila, ter ga v ponovno obravnavo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje.

V ostalem delu je Višje sodišče potrdilo sodbo sodišča prve stopnje Pg 259/2016 z dne 24.3.2017, ki je ugotovilo, da so sklepi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, o imenovanju revizorja in o imenovanju treh članov nadzornega sveta nični. Poleg tega je odredilo objavo vsebine sodbe in vpis sklepov v sodni register. Po nosilnem stališču sodišča, je preložitev skupščine sicer dopustna, vendar zgolj z upoštevanjem novega 30 dnevnega zakonskega roka in vseh ostalih zakonskih pogojev, ki veljajo za vsak (nov) sklic skupščine delniške družbe, kar v konkretnem primeru ni bilo izpolnjeno.

Po mnenju družbe oz. pritožnikov je nosilno pravno vprašanje, ki bo v nadaljevanju predmet revizijskega postopka pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, razlogovanje med sankcijo ničnosti in izpodbojnosti v primeru t.i. »preložitve« skupščine delniške družbe, torej glede interpretacije zakona o gospodarskih družbah.

Pravnomočna sodba sodišča pa ne vpliva na sam prevzemni postopek, ki poteka v skladu s prevzemno ponudbo družbe Postojnska jama d. d., po kateri je delničarjem ponujena cena 3,2 evra za delnico in ki velja do 12. oktobra 2017 do 12.00.

Certa Holding d.d.

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – prevzemna ponudba in preklic skupščine Certa Holding d.d. – 30.08.2017

NA CERTI HOLDING PREJELI PREVZEMNO PONUDBO POSTOJNSKE JAME d.d.

Vodstvo družbe Certa holding je danes s strani družbe Postojnska jama d.d. prejela prevzemno ponudbo. V roku, ki ga predvideva zakon, bo vodstvo CERTA HOLDING d.d. prevzemno ponudbo natančno proučilo in podalo mnenje na strateške načrte prevzemnika in njegov vpliv na nadaljnji razvoj družbe.

Več o tem na: https://www.postojnska-jama.eu/sl/novice/2017/prevzemna-ponudba/

Zaradi objavljenega prevzemnega postopka glede nameravanega prevzema družbe CERTA HOLDING d.d., je vodstvo družbe preklicalo redno letno skupščino družbe, ki je bila sklicana za četrtek, 31. avgusta 2017, ob 16. uri. O novem sklicu skupščine bodo delničarji obveščeni v skladu z zakonom.

CERTA HOLDING d.d.

Preklic 21. skupščine z dne 31.08.2017

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – sklep o vpisu direktorja družbe Certa Holding d.d. – 23.08.2017

OKROŽNO SODIŠČE IZDALO SKLEP O VPISU DIREKTORJA DRUŽBE CERTA HOLDING D.D.

Okrožno sodišče v Novi Gorici je dne 18.8.2017 izdalo sklep o vpisu spremembe pri registrski zadevi Certa Holding d.d.

Sodišče je pri Certi Holding d.d. v sodni register s sklepom vneslo spremembo in dopolnitev podatkov in kot zakonitega zastopnika vpisalo direktorja družbe Certa Holding g. Boruta Piriha. Borut Pirih kot direktor zastopa družbo samostojno, pooblastilo pa velja od 16. septembra 2016 dalje.

Certa Holding d.d.

Izpis iz Ajpes-a:

Ajpes-vpis direktorja CH

 

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – skupščina družbe CERTA d.d. – 23.08.2017

SPOROČILO ZA JAVNOST – 28. skupščina družbe CERTA d.d.

Na 28. skupščini družbe CERTA d.d. v Cerknem je bilo prisotnih 88,55 odstotkov delnic z glasovalno pravico. Skupščina je potrdila, da se iz bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni skupaj 264.784,39 EUR. Na skupščini so podelili tudi razrešnico direktorici in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016.

Na včerajšnji skupščini družbe CERTA d.d. se je 88,55 odstotkov prisotnih delničarjev z glasovalno pravico seznanilo z revidiranim letnim poročilom družbe CERTA d.d. za leto 2016 ter mnenjem revizorja. Skupščina se je seznanila tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2016.

Skupščina je z 95,10 odstotki oddanih glasov »za« sprejela sklep, da se bilančni dobiček, ki po revidiranih izkazih na dan 31.12.2016 znaša 687.333,80 EUR, uporabi v višini 416.772,48 EUR za oblikovanje rezerv za lastne delnice ter 264.784,39 EUR za izplačilo dividend, in sicer 0,13 EUR na delnico. Razlika v višini 5.776,93 EUR pa ostane nerazporejena.

Skupščina je za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 imenovala revizijsko hišo Deloitte revizija d.o.o.

Skupščina je potekala brez zapletov, varnostni ukrepi so bili zagotovljeni v skladu s priporočili varnostne službe in policije.

CERTA d.d.

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Prijava in pooblastilo za 21. skupščino družbe CERTA HOLDING d.d.

 

Spoštovane delničarke, cenjeni delničarji Certe Holding d.d.!

Vljudno Vas vabimo, da se udeležite 21. skupščine družbe Certa Holding d.d., ki bo potekala v četrtek, 31.8.2017, ob 16. uri, v dvorani Večnamenskega centra Cerkno, Bevkova ulica 22, v Cerknem.

Na skupščini (dnevni red si lahko ogledate na spletni strani www.certa.si/novice), se boste seznanili z letnim poročilom družbe za leto 2016, revizorjevim mnenjem ter poročilom o delu nadzornega sveta družbe. Skupščina se bo tudi seznanila z višino in pokrivanjem bilančne izgube za leto 2016. Na skupščini bomo torej obravnavali lanskoletno poslovanje družbe Certa Holding d.d..

Če se skupščine osebno ne morete udeležiti, Vas prosimo, da za glasovanje pooblastite enega od pooblaščencev, ki bo glasoval v Vašem imenu in po Vaših navodilih. Pooblastitev je preprosta, izpolnite le priložen obrazec na spodnji povezavi – “Prijava in pooblastilo” in nam ga vrnete na naslov sedeža družbe do vključno 27.08.2017.

V primeru nejasnosti smo vam osebno na voljo vsak delovni dan, med 7.00 in 15.00 uro oziroma nas lahko pokličete na telefonski številki 05 37 75 791 ali 05 37 75 820.

Zahvaljujemo se vam za Vaše dosedanje zaupanje in Vas prijazno pozdravljamo.

S spoštovanjem,

CERTA HOLDING d.d.

Borut Pirih

direktor

 Prijava in pooblastilo Certa Holding d.d.-skupščina 2017     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: prijava in pooblastilo