Petra Borovinsek Ni komentarjev

CERTA d.d. za izplačilo dividend namenila 79 odstotkov bilančnega dobička

Na 29. skupščini delničarjev CERTA d.d., ki se je udeležilo 92,66 % delničarjev z glasovalno pravico, so ti podprli predlog uprave in nadzornega sveta, da se za dividende nameni del bilančnega dobička v višini 386.992,57 evrov. Skupščina delničarjev se je seznanila tudi z revidiranim letnim poročilom za leto 2017 ter podelila upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2017. Skupščina je za naslednje štiri letno obdobje imenovala nov nadzorni svet.

Na skupščini CERTA d.d. so delničarji podprli predlog uprave in nadzornega sveta družbe o uporabi bilančnega dobička za leto 2017. Bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe na dan 31.12.2017 znaša 490.526,53 evrov. Od tega se za izplačilo dividend porabi 386.992,57 evrov oziroma 0,19 evrov bruto na delnico, kar predstavlja 79 odstotkov bilančnega dobička. Razlika v višini 103.533,96 evrov ostane nerazporejena.

Uprava in nadzorni svet CERTA d.d. sta delničarje seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2017 ter s poročilom neodvisnega revizorja. Skladno s strategijo je CERTA d.d. ohranila dobičkonosnost poslovanja. Skupščina delničarjev je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnici za poslovno leto 2017. Petra Borovinšek, direktorica družbe CERTA d.d. je ob tem povedala: «Zahvaljujem se za izkazano zaupanje. Poslovanje družbe je bilo v preteklem letu dobro ter skladno s strategijo družbe in na podlagi tega bo družba tudi letos izplačala dividende. Z uspešnim poslovanjem nadaljujemo tudi v tem letu.«

Skupščina delničarjev je imenovala nove člane nadzornega sveta za obdobje štirih let v sestavi Marjan Batagelj, Marko Simšič in Špela Rihar.

Petra Borovinsek Ni komentarjev

TIK d.o.o. prejemnik srebrnega priznanja za inovacijo

V dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini se je v sredo, 23.maja 2018, odvijalo 23. srečanje gospodarstvenikov Severne Primorske, ki ga je gostila Gospodarska zbornica Slovenije – območna  zbornica za severno Primorsko.

V uvodnem delu je potekal gospodarski forum z naslovom »V korak z industrijo 4.0«, osrednji dogodek pa je bila slovesna podelitev priznanj najboljšim inovatorjem v regiji za leto 2018. Severnoprimorska gospodarska zbornica je na letošnji razpis prejela skupno 13 inovacij gospodarskih družb in ustanov v regiji, strokovna komisija jih je proučila in izbrala prejemnike letošnjih zlatih, srebrnih in bronastih priznanj za inovacije v regiji.

Na razpis se je letos prvič prijavila tudi družba TIK d.o.o. iz Kobarida, ki je v projektu kot partner sodelovala z družbo Hidria TC, kompetenčnim centrom Industrijsko avtomatizacijo Koper in prejela srebrno priznanje za inovacijo, to je za novo, unikatno linijo za omakanje in sušenje urinskih katetrov z UV nanosom.

Gre za dokaj zahteven proces omakanja, ki ga proizvajalci ne razkrivajo, zato je bilo potrebno v podjetju razviti svojo lastno rešitev. TIK namreč v letošnjem letu na trg uvaja nov, bistveno izboljšan kateter s hidrofilnim nanosom, ki bo s svojimi izboljšanimi lastnostmi – dobro drsnostjo, ustrezno dolgim časom izsušitve nanosa po njegovi aktivaciji in dobro oprijemljivostjo nanosa ter z minimalnimi ostanki v telesu po njegovi aplikaciji, bistveno izboljšal kakovost življenja vsem uporabnikom teh katetrov. Z novim katetrom v različnih verzijah (samostojno, z vodno vrečko, z drsnikom) bo podjetje stopilo v razred najboljših proizvajalcev teh katetrov.

TIK d.o.o.

Podelitev GZS-TIK d.o.o.

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – Certa Holding d.d. – 14.05.2018

VIŠJE SODIŠČE POTRDILO SKLEP SODIŠČA PRVE STOPNJE V REGISTRSKEM POSTOPKU SKUPŠČINE CERTA HOLDING D.D.

Višje sodišče v Kopru je 5.4.2018 kot neutemeljeno zavrglo pritožbo na sodnikovo odredbo ter kot nedopustno zavrnilo pritožbo zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici v registrskem postopku skupščine Certa Holding d.d., z dne 30.10.2017.

Pritožniki so na Višje sodišče vložili pritožbo zoper odločitev sodišča na prvi stopnji, da se ne objavi zapisnika t.i. parkiriščne skupščine. Z njo so spodbijali odredbo sodišča v registrskem postopku, da se zavrne objava notarskega zapisnika o skupščini CERTA HOLDING ter sklep sodišča, da predloga za objavo zapisnika skupščine ni vložila upravičena oseba.

Neobjavo zapisnika t.i. parkiriščne skupščine je sodišče na prvi stopnji utemeljilo z dejstvi, da »skupščina« ni bila izvedena na kraju, ki je bil s sklicem skupščine predviden (potekala naj bi na parkirišču ob vhodu v Večnamenski center Cerkno in ne v dvorani Večnamenskega centra Cerkno); da na njej ni bilo prisotno poslovodstvo, ki je skupščino sklicalo in da ni šlo za primer, ko poslovodstvo ne bi hotelo predložiti zapisnika za objavo, saj je bila skupščina v skladu s sklicem v sodnem registru vpisanega zakonitega zastopnika tega dne, tudi izvedena v prostorih, kjer je bila sklicana in je bil v sodni register predložen predlog za objavo zapisnika skupščine.

Prav tako je višje sodišče potrdilo ugotovitev prvostopenjskega sodišča, da je direktor CERTA HOLDING pooblaščen za zastopanje.

Pritožbeno sodišče je s tem potrdilo sklep sodišča prve stopnje.

Certa Holding d.d.