Petra Borovinsek Ni komentarjev

V družbi TIK d.o.o. končali s prenovo skladišča

Po štirih mesecih prenove so v družbi TIK d.o.o. dobili sodobne skladiščne prostore in nov prostor za pakirnico. Prenova prostorov je stala 63.839 EUR. S preureditvijo skladiščnega prostora se je povečala uporabnost površin za več kot 37 odstotkov.

Zaradi nestandardnih, dotrajanih in nevarnih skladiščnih regalov je bilo skladišče tako iz varnostnih kot prostorskih vidikov nujno potrebno prenove. Stari skladiščni prostori poleg tega niso omogočali optimalne izkoriščenosti prostora. V sklopu prenove skladišča je bil zgrajen tudi nov prostor za pakirnico, ki je nameščena ob skladišču, blizu dvigala, ki vodi v čisti prostor bele sobe, tako da so se transportne poti skrajšale. Pakirnica bo v prihodnje povezana tudi z ostalimi čistimi prostori (brizgalnica, zelena soba).

Prenova je zajela preureditev celotnega skladišča, ki obsega spremembo tlorisa skladišča, odstranitev starih neuporabnih prezračevalnih kanalov, novo opremo s standardnimi in optimalnimi skladiščnimi regali, zamenjavo stare razsvetljave z varčnimi LED sijalkami, pripravo prostora za vzorčenje vhodnih medicinskih materialov pod nadzorovanimi pogoji in nenazadnje tudi ureditev primernega delovnega prostora za zaposlene v skladišču.

Na manjši površini in z drugačno postavitvijo so pridobili okoli 190 paletnih mest oziroma so povečali kapaciteto skladišča za več kot 37 odstotkov ter uredili transportne poti in prostor za vzorčenje materiala in polizdelkov.

TIK d.o.o.

TIK skladišče-1 TIK skladišče-2

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – edini najemnik prostorov je bila Certa Holding d.d. – 06.11.2017

Izjave predstavnika Civilne iniciative za uspešnejši razvoj Cerkljanske, Mirana Cigliča, da je bil razlog za ponedeljkovo »parkiriščno« skupščino nespoštovanje dogovora o uporabi prostorov, zaradi česar pooblaščenci niso mogli vanje, so neresnične. Zaradi objektivnega obveščanja javnosti dajemo naslednje pojasnilo:

»21. skupščine družbe Certa Holding d.d., ki je bila 30. oktobra 2017, se je lahko udeležil vsak delničar ali pooblaščenec, ki je pravočasno oddal prijavo za udeležbo na skupščini, to je do vključno 26. oktobra 2017. Zahtevo za sklic skupščine je podal delničar Jože Močnik, družba Certa Holding pa je njegovo zahtevo spoštovala in skupščino sklicala v zakonsko predpisanem roku. Družba je dolžna zagotoviti vse organizacijske in tehnične pogoje za izvedbo skupščine in ne delničar, ki je zahteval sklic in kot bi se rado predstavilo s strani članov Civilne iniciative za uspešnejši razvoj Cerkljanske oz. Ozaveščene Cerkljanske.

Certa Holding d.d. je za izvedbo skupščine najela prostore v Večnamenskem centru v Cerknem in v skladu s priporočili zagotovila ustrezno varovanje. Trditev Mirana Cigliča, da je varovanje zagotovil g. Batagelj, kot večinski lastnik Certe Holding, ne drži. Kot tudi ne drži trditev, da je bil pooblaščencem s silo preprečen dostop do njihovega prostora, ki naj bi ga imeli zagotovljenega s pogodbo. Edini najemnik prostorov za izvedbo skupščine v dvorani Večnamenskega centra v Cerknem dne 30.10.2017 je bila družba Certa Holding. Pooblaščenci delničarjev bi se skupščine v Večnamenskem centru v Cerknem lahko udeležili, če bi to želeli, a se niso. To potrjuje tudi dejstvo, da sta v omenjene prostore vstopila tudi člana Ozaveščene Cerkljanske Marta Deisinger in Matjaž Jermol ter sta, iz nam do tedaj neznanega razloga, prostore zapustila tik pred začetkom skupščine. S strani družbe Certa Holding in verjamemo, da tudi s strani g. Batagelja, ni bilo uporabljenih nobenih sredstev zastraševanja, groženj in žalitev pri pripravi in izvedbi skupščine.«

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – dostop na skupščino Certa Holding d.d. omogočen vsem delničarjem – 30.10.2017

Dostop na skupščino Certa Holding d.d. omogočen vsem delničarjem

Izjave odvetnika, mag. Sebastjana Kerčmarja, člana Ozaveščene Cerkljanske, da je bil malim delničarjem s fizično silo onemogočen dostop na skupščino Certe Holding d.d., niso resnične. Zaradi objektivno obveščene javnosti dajemo naslednje pojasnilo:

»21. skupščine družbe Certa Holding d.d., ki je bila včeraj 30. oktobra 2017, se je lahko udeležil vsak delničar ali pooblaščenec, ki je oddal prijavo za udeležbo na skupščini do vključno 26. oktobra 2017. Skupščina je bila sklicana na zahtevo delničarja Jožeta Močnika, ki se je skupščine tudi udeležil. Varnostni ukrepi, ki so bili predlagani s strani varnostne službe in policije, udeležbe na skupščini niso preprečili, še več, varnostna služba je ljudi pred Večnamenskim centrom, kjer je potekala skupščina, pozvala, da naj vsi, ki so prijavljeni, vstopijo v prostore, kjer je potekala skupščina. Iz seznama je tudi razvidno, da sta v prostore vstopila tako Marta Deisinger kot Matjaž Jermol in prostore zapustila tik pred začetkom skupščine.

Skupščine se je udeležila večina prijavljenih, razen delničarjev Stanislava Eržena in Jožefa Tavčarja ter pooblaščencev delničarjev Sebastjan Kerčmar, Miran Ciglič, Marta Deisinger, Janja Mavri, Janko Primožič, Vasilij Sedej, Matjaž Jermol in Petra Jermol, ki so vsi tudi člani Ozaveščene Cerkljanske. Z neudeležbo na skupščini so izigrali zaupanje vseh malih delničarjev, ki so jim zaupali pooblastilo za glasovanje na skupščini.«

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – skupščina Certa Holding d.d. – 30.10.2017

Na skupščini Certa Holding d.d. imenovani novi člani nadzornega sveta

Na 21. skupščini Certa Holding d.d. v Cerknem je bilo prisotnih 47,215 odstotkov glasovalnih pravic. Vsem prijavljenim delničarjem je bil dostop na skupščino omogočen, vendar se devet delničarjev oziroma pooblaščencev delničarjev skupščine, kljub prijavi, ni udeležilo. Skupščina je potrdila letno poročilo za poslovno leto 2016 in razrešnico nadzornemu svetu in upravi. Imenovani so bili novi člani nadzornega sveta Certa Holding d. d.

Na današnji skupščini Certa Holding d. d. so delničarji potrdili nasprotni predlog delničarja Postojnska jama in za člane nadzornega sveta družbe imenovali Marjana Batagelja, Marka Simšiča in Žarka Tataloviča. Na skupščini je bila izglasovana razrešnica nadzornemu svetu in upravi za poslovno leto 2016.

Skupščina je za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 imenovala revizijsko hišo Deloitte Revizija d.o.o. Glede sprejetih sklepov so bile napovedane izpodbojne tožbe.

V skladu s priporočili varnostne službe in policije so bili zagotovljeni ustrezni varnostni ukrepi.

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – Certa Holding d.d. – 26.09.2017

Višje sodišče v Kopru je izdalo sodbo in sklep glede ničnosti sklepov skupščine Certa Holding d.d., ki je bila dne 1. septembra 2016. Pritožbi družbe Certa Holding je Višje sodišče v Kopru delno ugodilo in je razveljavilo sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici v delu, v katerem je bila ugotovljena ničnost Letnega poročila in Konsolidiranega letnega poročila, ter ga v ponovno obravnavo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje.

V ostalem delu je Višje sodišče potrdilo sodbo sodišča prve stopnje Pg 259/2016 z dne 24.3.2017, ki je ugotovilo, da so sklepi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, o imenovanju revizorja in o imenovanju treh članov nadzornega sveta nični. Poleg tega je odredilo objavo vsebine sodbe in vpis sklepov v sodni register. Po nosilnem stališču sodišča, je preložitev skupščine sicer dopustna, vendar zgolj z upoštevanjem novega 30 dnevnega zakonskega roka in vseh ostalih zakonskih pogojev, ki veljajo za vsak (nov) sklic skupščine delniške družbe, kar v konkretnem primeru ni bilo izpolnjeno.

Po mnenju družbe oz. pritožnikov je nosilno pravno vprašanje, ki bo v nadaljevanju predmet revizijskega postopka pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, razlogovanje med sankcijo ničnosti in izpodbojnosti v primeru t.i. »preložitve« skupščine delniške družbe, torej glede interpretacije zakona o gospodarskih družbah.

Pravnomočna sodba sodišča pa ne vpliva na sam prevzemni postopek, ki poteka v skladu s prevzemno ponudbo družbe Postojnska jama d. d., po kateri je delničarjem ponujena cena 3,2 evra za delnico in ki velja do 12. oktobra 2017 do 12.00.

Certa Holding d.d.

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – prevzemna ponudba in preklic skupščine Certa Holding d.d. – 30.08.2017

NA CERTI HOLDING PREJELI PREVZEMNO PONUDBO POSTOJNSKE JAME d.d.

Vodstvo družbe Certa holding je danes s strani družbe Postojnska jama d.d. prejela prevzemno ponudbo. V roku, ki ga predvideva zakon, bo vodstvo CERTA HOLDING d.d. prevzemno ponudbo natančno proučilo in podalo mnenje na strateške načrte prevzemnika in njegov vpliv na nadaljnji razvoj družbe.

Več o tem na: https://www.postojnska-jama.eu/sl/novice/2017/prevzemna-ponudba/

Zaradi objavljenega prevzemnega postopka glede nameravanega prevzema družbe CERTA HOLDING d.d., je vodstvo družbe preklicalo redno letno skupščino družbe, ki je bila sklicana za četrtek, 31. avgusta 2017, ob 16. uri. O novem sklicu skupščine bodo delničarji obveščeni v skladu z zakonom.

CERTA HOLDING d.d.

Preklic 21. skupščine z dne 31.08.2017