Petra Borovinsek Ni komentarjev

Na 29. skupščini delničarjev CERTA d.d., ki se je udeležilo 92,66 % delničarjev z glasovalno pravico, so ti podprli predlog uprave in nadzornega sveta, da se za dividende nameni del bilančnega dobička v višini 386.992,57 evrov. Skupščina delničarjev se je seznanila tudi z revidiranim letnim poročilom za leto 2017 ter podelila upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2017. Skupščina je za naslednje štiri letno obdobje imenovala nov nadzorni svet.

Na skupščini CERTA d.d. so delničarji podprli predlog uprave in nadzornega sveta družbe o uporabi bilančnega dobička za leto 2017. Bilančni dobiček po revidiranih izkazih družbe na dan 31.12.2017 znaša 490.526,53 evrov. Od tega se za izplačilo dividend porabi 386.992,57 evrov oziroma 0,19 evrov bruto na delnico, kar predstavlja 79 odstotkov bilančnega dobička. Razlika v višini 103.533,96 evrov ostane nerazporejena.

Uprava in nadzorni svet CERTA d.d. sta delničarje seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2017 ter s poročilom neodvisnega revizorja. Skladno s strategijo je CERTA d.d. ohranila dobičkonosnost poslovanja. Skupščina delničarjev je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnici za poslovno leto 2017. Petra Borovinšek, direktorica družbe CERTA d.d. je ob tem povedala: «Zahvaljujem se za izkazano zaupanje. Poslovanje družbe je bilo v preteklem letu dobro ter skladno s strategijo družbe in na podlagi tega bo družba tudi letos izplačala dividende. Z uspešnim poslovanjem nadaljujemo tudi v tem letu.«

Skupščina delničarjev je imenovala nove člane nadzornega sveta za obdobje štirih let v sestavi Marjan Batagelj, Marko Simšič in Špela Rihar.