Petra Borovinsek Ni komentarjev

Višje sodišče v Kopru je izdalo sodbo in sklep glede ničnosti sklepov skupščine Certa Holding d.d., ki je bila dne 1. septembra 2016. Pritožbi družbe Certa Holding je Višje sodišče v Kopru delno ugodilo in je razveljavilo sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici v delu, v katerem je bila ugotovljena ničnost Letnega poročila in Konsolidiranega letnega poročila, ter ga v ponovno obravnavo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje.

V ostalem delu je Višje sodišče potrdilo sodbo sodišča prve stopnje Pg 259/2016 z dne 24.3.2017, ki je ugotovilo, da so sklepi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, o imenovanju revizorja in o imenovanju treh članov nadzornega sveta nični. Poleg tega je odredilo objavo vsebine sodbe in vpis sklepov v sodni register. Po nosilnem stališču sodišča, je preložitev skupščine sicer dopustna, vendar zgolj z upoštevanjem novega 30 dnevnega zakonskega roka in vseh ostalih zakonskih pogojev, ki veljajo za vsak (nov) sklic skupščine delniške družbe, kar v konkretnem primeru ni bilo izpolnjeno.

Po mnenju družbe oz. pritožnikov je nosilno pravno vprašanje, ki bo v nadaljevanju predmet revizijskega postopka pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, razlogovanje med sankcijo ničnosti in izpodbojnosti v primeru t.i. »preložitve« skupščine delniške družbe, torej glede interpretacije zakona o gospodarskih družbah.

Pravnomočna sodba sodišča pa ne vpliva na sam prevzemni postopek, ki poteka v skladu s prevzemno ponudbo družbe Postojnska jama d. d., po kateri je delničarjem ponujena cena 3,2 evra za delnico in ki velja do 12. oktobra 2017 do 12.00.

Certa Holding d.d.