Petra Borovinsek Ni komentarjev

SPOROČILO ZA JAVNOST – 28. skupščina družbe CERTA d.d.

Na 28. skupščini družbe CERTA d.d. v Cerknem je bilo prisotnih 88,55 odstotkov delnic z glasovalno pravico. Skupščina je potrdila, da se iz bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni skupaj 264.784,39 EUR. Na skupščini so podelili tudi razrešnico direktorici in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016.

Na včerajšnji skupščini družbe CERTA d.d. se je 88,55 odstotkov prisotnih delničarjev z glasovalno pravico seznanilo z revidiranim letnim poročilom družbe CERTA d.d. za leto 2016 ter mnenjem revizorja. Skupščina se je seznanila tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2016.

Skupščina je z 95,10 odstotki oddanih glasov »za« sprejela sklep, da se bilančni dobiček, ki po revidiranih izkazih na dan 31.12.2016 znaša 687.333,80 EUR, uporabi v višini 416.772,48 EUR za oblikovanje rezerv za lastne delnice ter 264.784,39 EUR za izplačilo dividend, in sicer 0,13 EUR na delnico. Razlika v višini 5.776,93 EUR pa ostane nerazporejena.

Skupščina je za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 imenovala revizijsko hišo Deloitte revizija d.o.o.

Skupščina je potekala brez zapletov, varnostni ukrepi so bili zagotovljeni v skladu s priporočili varnostne službe in policije.

CERTA d.d.